WB-NL

Algemene informatie

WB-NL is de afkorting voor de Waarheidsbeweging Nederland en is een voorlopige werktitel. Opgericht 22 oktober 2006 tijdens haar eerste vergadering. WB-NL is geen rechtspersoon in de zin van de nederlandse wet. Doelen, visie, structuur en regels liggen nog niet vast evenmin als de functies die leden hebben. Door de eerste groep leden zal gewerkt worden om een aantal zaken vastere vorm te geven.

Aan onderstaande tekst wordt voorlopig nog gewerkt en kan dus regelmatig veranderen.


Doel

Zware misstanden die het geluk van de nederlanders in grote mate bedreigen trachten te voorkomen, dan wel te corrigeren voor zover dit nog niet door anderen wordt gedaan.
Dit wordt gedaan door:

Het geluk van de nederlanders wordt in grote mate bedreigd indien:

Toelichting op het doel:
Hoewel wij ons specifiek met zware misstanden in Nederland bezighouden hebben we toch ook wel oog voor wat er in de rest van de wereld gebeurt. Voor een aantal zware misstanden in Nederland geldt dat deze enkel een klein onderdeel zijn van een groter geheel dat in de rest van de wereld speelt. Tevens denken we dat een Nederland met minder zware misstanden een betere hulp zou kunnen vormen voor de rest van de wereld.


Deze lijst van richtlijnen, om te bepalen of een misstand zwaar is, is waarschijnlijk niet compleet, er kunnen in de komende tijd dan ook nog richtlijnen aan toegevoegd worden. Om precies te weten hoe zwaar een misstand is moet je een enorme hoeveelheid kennis hebben. We kunnen dan ook niet anders dan te vertrouwen op het gezonde verstand van de leden. Wanneer een misstand niet als zwaar ervaren wordt zal er weinig animo zijn om deze te corrigeren.


Structuur

De precieze opbouw kan organisch plaatsvinden (we zien wel als we groter worden).
Er is een verdeling in soorten leden.

Lid worden van het bestuur gaat voorlopig op uitnodiging, maar alle ideeen hoe dit geregeld kan worden zijn welkom.

Procedure betreffende het adopteerbaar maken van een vermeende misstand:

 1. De vermeende misstand wordt door een individueel lid of woordvoerder van een lidgroep (de indiener) van WB-NL aangeboden aan de toetsgroep middels het openen van een nieuw topic op het WB-NL forum waarin voor iedereen beschikbaar is een tekst met linken en afbeeldingen waarin:
  • de juistheid van de misstand deugdelijk en controleerbaar onderbouwd wordt.
  • de ernst van de misstand onderbouwd wordt.
  • er staat dat, naar de mening van het lid, te weinig aan gedaan wordt om de misstand recht te zetten.
 2. Een toetsgroep bepaalt of de aangedragen misstand geschikt is om aangeboden te worden aan de projectgroepen en lid-groepen. Daarbij wordt er gekeken naar:
  • de geloofwaardigheid van hetgeen het lid aanbrengt.
  • bedreigt hetgeen het lid aanbrengt in ernstige mate het geluk van de Nederlanders?
  • wordt er reeds in voldoende mate gewerkt om hetgeen het lid aanbrengt recht te zetten?
  De toetsgroep kan hiervoor ook externe deskundigen raadplegen. De toetsgroep kan vragen stellen in het topic en de indiener kan in het topic de antwoorden geven. Indien de toetsgroep vermeldt in het topic dat het ingediende niet geschikt is voor WB-NL wordt het topic verwijderd.
  Alleen geldig wanneer WB-NL minder als 70 leden heeft: Leden van WB-NL, die reeds 1 maand lid zijn, hebben een week de tijd, na de vermelding door de toetsgroep dat het ingediende niet geschikt is voor WB-NL, om deze vermelding weg te laten halen door een meerderheid van oneens-reply's t.o.v. eens-reply's te posten in hetzelfde topic.
 3. Indien de toetsgroep vermeldt in het topic dat het ingediende voldoende beargumenteerd is wordt het ingediende ter adoptie aangeboden aan de project-groepen en lid-groepen. Deze kunnen de misstand opnemen in hun verzameling "misstanden die we gaan rechtzetten" Er kan echter ook een nieuwe projectgroep opgericht worden voor deze misstand.

Toelichting op de procedure:
Als een lidgroep of een WB-NL project-groep of een andere groep een misstand wil indienen kunnen ze een individueel lid hiervoor vragen. De reden hiervoor is het makkelijkere en overzichtelijkere debat. Ook derden kunnen reply's geven op het topic maar die moeten wel zeer to-the-point, nuttig en kort zijn.


Regels

Algemene regels:

 1. Alle regels die kunnen voorkomen dat de beweging ineffectief wordt, door welke oorzaak dan ook, zijn welkom.
 2. Alle regels die veroorzaken dat de beweging ineffectief wordt zijn niet geldig.
 3. “Geen zin” is een goed antwoord op een verzoek om hulp door de beweging. Verdere uitleg is niet vereist.
Regels betreffende de online vergadering:
 1. Agendapunten voor de vergadering kunnen als reply gepost worden in de "agendapunten voor de vergadering"-topic.
 2. Agendapunten die daar korter als 24 uur voor de vergadering toegevoegd worden komen niet aan de orde in de vergadering.
 3. De vergadering wordt gelogd.
 4. De log van de vergadering wordt vernietigd op het moment dat er een log is van de daaropvolgende vergadering.
Regels betreffende lid-groepen en aspirant lid-groepen.
 1. Het bestuur kan een groep toelaten of toelating weigeren. Bij weigering zal deze beslissing, gemotiveerd, door het bestuur aan die groep worden medegedeeld. Totaan de beslissing van het bestuur word die groep aangemerkt als aspirant groep.
 2. Een lid-groep kan het lidmaatschap van WB-NL ontnomen worden indien ze onvoldoende constructief, aktief en meewerkend is.
 3. Een lid-groep kan geen lid zijn van de toetsgroep.
 4. Een lidgroep kan alleen zaken indienen bij de toetsgroep middels een woordvoerder. De toetsgroep zal alleen communiceren over dat onderwerp met die persoon van de lidgroep teneinde verwarring binnen die groep te voorkomen.
Regels betreffende de toetsgroep:
 1. De toetsgroep bestaat uit 3 of meer personen die lid zijn van WB-NL.
 2. Het aantal leden van de toetsgroep is een oneven aantal.
 3. Een lid van WB-NL kan, na sollicitatie hiervoor, benoemd worden als lid van de toetsgroep indien het bestuur van WB-NL hierin toestemt,voor de duur van 1 maand.
 4. De enige funktie die de toetsgroep heeft is het beoordelen van de ingediende vermeende misstanden.

Waarschijnlijk zullen er wel allerlei regels bijkomen die de communicatie en allerlei andere aspecten zullen moeten verbeteren.